Agriseco báo lãi 79 tỷ đồng trong quý IV, gấp 5 lần cùng kỳ

19/01/2022

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021, Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) ghi nhận 124 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động kỳ này, lãi từ cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41,5 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới gấp 3 lên mức 35,4 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 25,7 tỷ đồng, tăng 20%. Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL) có mức tăng mạnh nhất với hơn 500% và đạt 15,8 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 10,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với quý IV/2020. Quý IV/2021, Agriseco có khoản hoàn nhập 9,5 tỷ đồng chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính, chi phí đi vay của các khoản cho vay. Trong khi đó, chi phí quản lý giảm mạnh 54% xuống còn 15,9 tỷ đồng.

Kết quả, Agriseco báo lãi sau thuế gần 79 tỷ đồng trong quý IV/2021, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận sau thuế của Agriseco. Đơn vị: Tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Agriseco. Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu hoạt động đạt 394 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2020. Trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 439 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ và vượt 23% kế hoạch điều chỉnh của năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức gần 396 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. 

Đơn vị: Tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản đạt hơn 2.739 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2020. Tài sản tài chính đạt 2.672 tỷ đồng, tăng 50%, trong đó, các khoản cho vay chiếm phần lớn với 1.695 tỷ đồng, gấp 2,3 lần số cuối năm 2020 và tăng 20% so với quý trước. Danh mục FVTPL đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 14% so với quý trước. Khoản mục HTM (trái phiếu và tiền gửi) tăng 19% so với quý III/2021 lên 737 tỷ đồng.

Theo NDH