Chứng khoán Bảo Minh muốn phát hành riêng lẻ 43 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Chứng khoán Bảo Minh muốn phát hành riêng lẻ 43 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ gần 36 tỷ đồng cùng kỳ và gấp 3 lần kế hoạch năm.

Chi tiết